Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost INTERPAP Office, s.r.o. IČ: 25013483, se sídlem Na Hrázi 110/15, 405 02 Děčín VIII – Dolní Oldřichov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  oddíl  C vložka 11629 (dále jen „Společnost“) tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Společnost, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese sídla nebo elektronicky na mailu obchod@ino.cz.

2. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Společností zpracovány pro následující účely:

 1. Plnění smluvních povinností.
 2. Realizace vzájemných obchodních vztahů.
 3. Vzájemná komunikace a informování.
 4. Ochrana právních nároků Společnosti.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů Společností je:

 1. Nezbytnost zpracovávání pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
 2. Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kterými jsou ochrana právních nároků Společnosti v případě sporu s obchodním partnerem.

4. Kategorie dotčených osobních údajů

Společnost zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohla efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.

Společnost tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 1. Základní identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště a/nebo sídlo)
 2. Kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adres)
 3. Informace ze záznamů telefonických hovorů a jiné komunikace

5. Příjemci osobních údajů

Kromě Společnosti mohou být osobní údaje poskytnuty externím subjektům zpracovávajícím pro Společnost daňovou a účetní agendu (externí účetní) popřípadě jiným profesionálním poradcům (daňový poradce, advokát), externím dodavatelům, v případě že jsou využíváni k plnění smluvních povinností dle smlouvy se subjektem údajů, případně dalším společnostem v rámci koncernové skupiny Společnosti, a to pouze v rámci Evropské unie.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou loženy po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu se Společností a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti, která nepřekročí 4 roky.

7. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Osobní údaje jsou získány od subjektu údaje, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi Společností a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidenci nebo webových stránek.

8. Práva subjektů údajů

Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:

 • právo dotazovat se Společnosti na uchovávání a zpracovávání svých osobních údajů,
  právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu,
 • právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo vznášet námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo získat osobní údaje, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a právo na přenositelnost takových údajů k jinému správci,
 • právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány ne zpracovávány protiprávně, popř., právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů,
 • právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

V Děčíně dne 21.5.2018